ПОКАНА

 

          Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 08.06.2019г. от 11:00 часа в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14, хотел „Анел”, при следния 

 

Дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на сдружение „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”за 2018г.  

2. Представяне на финансовия отчет за 2018г. Доклад на финансовия Контрольор за 2018г.

3. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2018г.

4. Приемане бюджета на сдружението за 2019г.

5. Приемане програма за дейността на сдружението през 2019г.

6. Разни.

          Поканват се всички членове на сдружение „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” да присъстват на събранието –лично или чрез упълномощен представител.

Регистрацията ще започне в 10:30 ч. При липса на кворум, събранието се  отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да са се явили.

 

От  УС на „Съюз на колекционерите в България”