ПОКАНА

 

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 20.05.2017г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14, хотел „Анел”, при следния

 

Дневен ред:

 

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на сдружение „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”за 2016г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2016г.

3.Приемане на промени в Устава на сдружението

4. Приемане на промени в броя и състава на Управителния съвет.

5. Приемане бюджета на сдружението за 2017г.

6. Приемане програма за дейността на сдружението през 2017г.;

7. Разни.

 

         Поканват се всички членове да присъстват на събранието –лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията ще започне в 10:00 ч. При липса на кворум, събранието се  отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да са се явили.

 

 

От  УС на „Съюз на колекционерите в България”