Общо събрание на Съюз на колекционерите в България

Покана

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 28.05.2016 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14, хотел „Анел”, при следния

Дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на сдружение „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” за 2015 г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2015 г.
3. Приемане бюджета на сдружението за 2016г.
4. Приемане програма за дейността на сдружението през 2016г.;
5. Разни.

Поканват се всички членове да присъстват на събранието – лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията ще започне в 10.30 ч. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, с участието на членовете, които са се явили.

Председател на УС: /Валери Стефанов/