ПОКАНА

          Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 25.09.2021 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14, хотел „Анел”, при следния

 

Дневен ред:

1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на сдружение „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”за 2020г.

2. Приемане на годишните счетоводни отчети на сдружението за 2017, 2018, 2019 и 2020г.

3.Приемане програма за дейността на сдружението за 2021г. - 2022г.;

7. Приемане бюджет на сдружението за 2021г.

8. Разни.

          Поканват се всички членове на сдружениетода присъстват на събранието –лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията ще започне в 10:30 ч. При липса на кворум, събранието се  отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да са се явили.

 

 

 От  УС на „Съюз на колекционерите в България”